Notarissen Van Overloop-De Buysere, te Wilrijk

 

Notarissen Van Overloop-De Buysere

te Wilrijk

Basisakte

Notariële akte waarin het eigendomsrecht van de onderscheiden delen in een appartementsgebouw wordt vastgelegd. De akte regelt aldus de rechten van de eigenaars van de onderscheiden verdiepingen of gedeelten van verdiepingen van een appartementsgebouw.

De akte bevat drie delen:

  1. de beschrijving van het appartementsgebouw;
  2. de verdeling van de aandelen in de grond en de gemeenschappelijke delen van een gebouw;
  3. de bijgevoegde plannen van de architect en het lastenkohier.


Samen met het reglement van mede-eigendom vormt de basisakte de statuten van een gebouw.

 

Beding ten behoeve van een derde

In principe zijn enkel de partijen gebonden door de gevolgen van een overeenkomst. Een uitzondering op deze regel heb je wanneer partijen in de overeenkomst een derde willen bevoordelen. Ze duiden deze derde aan in een “beding ten behoeve van een derde”. Een bekend voorbeeld kan je terugvinden bij levensverzekeringen. De partijen kunnen in de overeenkomst een derde aanduiden, die recht zal hebben op het kapitaal van de levensverzekering.

Een beding ten behoeve van een derde kan herroepen worden door de partijen tot het moment dat de derde het beding heeft aanvaard.

 

Beding van aanwas

Een beding van aanwas is een overeenkomst tussen partijen waarbij bedongen wordt dat bij een toevallige, maar zekere gebeurtenis zoals een overlijden, bepaalde goederen rechtstreeks toekomen aan de langstlevende. Het is van belang dat beide partners evenveel “kans” maken om te overleven. In het ander geval zou de fiscus dit immers als een verborgen schenking kunnen zien, met alle gevolgen van dien. Het beding van aanwas wordt vaak gebruikt wegens fiscale motieven, maar vaak ook om zekerheid te geven aan zijn langstlevende partner.

 

Beding van voorafname

Het bevoordelen van de langstlevende echtgenoot door middel van een clausule in het huwelijkscontract zoals bijvoorbeeld bepalen dat de langstlevende, voor de verdeling uitgevoerd wordt naar aanleiding van het overlijden van de andere echtgenoot, bepaalde zaken mag nemen. Deze voorafgenomen zaken zijn dan voor 100% van de langstlevende, de overige zaken worden met de kinderen gedeeld.
 

 

Bedrijfsschenking

Is een schenking met een specifiek voorwerp, namelijk een eenmanszaak of de aandelen van een (exploitatie)vennootschap.  Aandelen van zuivere patrimonium- of holdingsvennootschappen komen niet in aanmerking. De regeling verschilt van gewest tot gewest en er zijn zeer veel toepassingsvoorwaarden.

 

Bemiddeling

Bemiddeling is een constructieve techniek om conflicten op te lossen. Bij bemiddeling wordt een conflict niet beslecht door een derde. De betrokken partijen spelen zelf een actieve rol bij het vinden van een oplossing waarmee iedereen tevreden is. Dit onder bemiddeling van een getrainde bemiddelaar.
Meerdere notarissen hebben een speciale opleiding gevolgd in bemiddeling. Zij zijn een erkende bemiddelaar.
 

 

Beneficiaire aanvaarding

“Erven” staat niet altijd gelijk aan goed nieuws. Je erft immers een hele nalatenschap, en daar in kunnen ook schulden in zitten. Naast een nalatenschap “verwerpen”, kan je in deze gevallen er ook kiezen om een boedelbeschrijving op stellen (concreet te kijken wat er precies van goederen en schulden in de nalatenschap zitten), en te “aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving”. Dan erft u enkel het batig saldo (indien er één is), zonder dat u moet instaan voor de schulden uit de nalatenschap. Een nalatenschap beneficiair aanvaarden kan door een verklaring af te leggen bij de notaris.

 

Beschikbaar gedeelte

Het beschikbaar gedeelte is het deel van het vermogen waarover de overledene vrij mag beschikken in het voordeel van wie hij wenst. De grootte varieert naargelang wie de erfgenamen zijn en met hoeveel ze zijn. Een beschikbaar gedeelte kan je bijvoorbeeld wegschenken, of legateren via testament. Het ander gedeelte van jouw vermogen zal altijd “beschermd” worden ten voordele van de reservataire erfgenamen.

 

Betwisting van afstamming (vaderschap of moederschap)

Procedure tot betwisting van de afstamming langs vaders- of moederszijde die tot stand is gekomen op basis van het wettelijk vermoeden van vader- of moederschap. De betwisting kan door de moeder, vader of het volwassen kind gevoerd worden.
 

 

Bevoorrechte pachtoverdracht

Men spreekt van een bevoorrechte pachtoverdracht wanneer een pachter zijn activiteiten wil overlaten aan zijn kinderen, schoonkinderen, of kinderen en schoonkinderen van zijn echtgenote. De pachter moet tijdig (binnen de 3 maanden na de overdracht van de activiteiten) en in de juiste vorm (met een aangetekende brief of een deurwaardersexploot) deze overdracht melden aan de verpachter. Dan kan er immers een “pachtvernieuwing” plaatsvinden. Dit betekent dat de nieuwe overnemers recht hebben op een nieuwe pachttermijn van negen jaar vanaf de eerste vervaldag na de kennisgeving.

 

Bezit van staat

Een kind heeft bezit van staat tegenover zijn vader en/of zijn moeder als deze man en/of vrouw in feite zorgt voor zijn onderhoud, opvoeding en de passende opleiding en dit sociaal ook zo wordt erkend. Bezit van staat is van belang in het kader van procedures tot betwisting van een ouderschap. Indien een kind een bezit van staat heeft tegenover een bepaalde persoon, dan kan dit tot gevolg hebben dat de vordering tot betwisting van het ouderschap onontvankelijk is.

 

Bindende derdenbeslissing

Partijen kunnen voorafgaand aan hun overeenkomst onderling beslissen dat één van de elementen van een geschil beslecht zal worden door een derde. Meestal is deze derde een deskundige (bijvoorbeeld iemand die de waarde van een goed moet bepalen). Een derdenbeslissing is bindend. Het is een alternatief op een rechtelijke uitspraak.

 

Blanco bodemattest

Een bodemattest waarbij OVAM verklaart niet te beschikken over gegevens in verband met de bodemkwaliteit van de betrokken grond. Dit betekent dat er geen relevante gegevens teruggevonden zijn in het Grondeninformatieregister, en dus dat er nog geen bodemonderzoek heeft plaatsgevonden.

 

Bloedverwanten

Personen die van elkaar afstammen en behoren tot een zelfde stamboom.

 

Blote eigenaar

Eigenaar van een goed waarvan het vruchtgebruik door iemand anders wordt uitgeoefend. De blote eigenaar heeft een volwaardig recht, terwijl een vruchtgebruiker slechts een beperkt recht heeft. Door het genotsrecht van de vruchtgebruiker kan de blote eigenaar in de meeste gevallen echter niet over zijn goed beschikken. Hij kan wel steeds toezicht uitoefenen op het beheer van zijn goed(eren) door de vruchtgebruiker.

 

Bodemattest

Bij iedere verkoop moet de eigenaar (de persoon die zijn onroerend goed wil overdragen) een bodemattest vragen aan OVAM. Dit attest, afgeleverd door OVAM, vermeldt of het perceel al dan niet opgenomen is in het Grondeninformatieregister. De inhoud van dit attest bepaalt het “risico-gehalte” van een grond en geeft aan of er een bodemonderzoek noodzakelijk is.

 

Bodemdecreet

Vóór het sluiten van de onderhandse verkoopovereenkomst moet de verkoper in het Vlaamse Gewest per kadastraal perceel een bodemattest voorleggen aan de toekomstige koper.
 

 

Boedelbeschrijving

De boedelbeschrijving heeft tot doel de omvang van de huwelijksgemeenschap of de onverdeeldheid die tussen de echtgenoten bestaat, vast te stellen. Naar aanleiding van een echtscheiding kunnen de echtgenoten een boedelbeschrijving opmaken indien zij dit wensen. De boedelbeschrijving wordt dan opgesteld bij notariële akte.
 

 

Borg

Dit is iemand die zicht contractueel verbindt om een bepaalde schuld te betalen indien de persoon die de schuld is aangegaan niet in staat is dit te doen. Pas wanneer de hoofdschuldenaar niet in staat is te betalen, kan de borg aangesproken worden voor het deel waarvoor hij borg staat. De borg kan aangesproken worden met heel zijn persoonlijk vermogen. Borgstelling gaat dus veel verder dan een belofte, en moet altijd op een doordachte manier gebeuren.

 

Burgerlijke maatschap

De burgerlijke maatschap wordt vaak gebruikt in het kader van vermogensbeheer en successieplanning. Het is een vennootschap met een burgerlijk doel die geen rechtspersoonlijkheid bezit, waarbij winst wordt beoogd en waartoe de vennoten meestal geld en/of goederen inbrengen.  Werken met een burgerlijke maatschap is voor ouders meestal een fiscaalvriendelijke manier om hun roerend vermogen over te hevelen naar zowel de kinderen als de partners met behoud van controle over het vermogen en de opbrengsten.